Gevoegde zaken C-439/07 en C-499/07: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 4 juni 2009 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel en door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — België) — Belgische Staat/KBC Bank NV (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Artikelen 43 EG en 56 EG — Richtlijn 90/435/EEG — Artikel 4, lid 1 — Nationale regeling tot opheffing van dubbele belasting over winstuitkeringen — Aftrek van bedrag van ontvangen dividenden van belastinggrondslag van moedervennootschap alleen ingeval deze vennootschap belastbare winst heeft geboekt)