Съединени дела C-439/07 и С-499/07: Определение на Съда (пети състав) от 4 юни 2009 г. (преюдициални запитвания от Hof van beroep te Brussel и от Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Белгия) — Belgische Staat/KBC Bank SA (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Директива 90/435/ЕИО — Член 4, параграф 1 — Национална правна уредба, насочена към премахване на двойното данъчно облагане на разпределената печалба — Приспадане на размера на получените дивиденти от облагаемата основа на дружеството майка само доколкото то е реализирало облагаема печалба)