90/19/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1989 για την έγκριση του μηχανισμού διαφοροποίησης των παραγωγών βαρέων αμνών και ελαφρών αμνών στην Ισπανία (Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)