Sprawa T-469/13: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2013 r. — Generics (UK) przeciwko Komisji