Mål C-376/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 december 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) — Serrantoni Srl, Consortio stabile edili scrl mot Comune di Milano (Offentlig upphandling av byggentreprenader — Direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 43 EG och 49 EG — Principen om likabehandling — Konsortier — Förbud för ett consorzio stabile (fast konsortium) och ett företag som ingår i nämnda konsortium att delta med konkurrerande anbud i samma upphandling)