Регламент (ЕО) № 162/2003 на Комисията от 30 януари 2003 година за разрешаване на добавка в храните за животни (текст от значение за ЕИП)