Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2013 z 11. novembra 2015, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné odchýlky v súvislosti so systémami rozdelenia zdravotného rizika (Text s významom pre EHP)