Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2013 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim odstupanjima u pogledu sustava izjednačavanja zdravstvenih rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)