Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2013 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)