Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1112 (2018. gada 3. augusts), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), no tās sastāv vai ir no tās ražoti (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 5020) (Dokuments attiecas uz EEZ.)