Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα ραδίκια witloof