2011/830/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r. , zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9044)