2011/830/EL: Komisjoni rakendusotsus, 9. detsember 2011 , riikide kohta, mis võivad alates 1. jaanuarist 2012 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9044 all)