2011/830/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011 , για τις δικαιούχους χώρες που μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου 2012 , όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9044]