2011/830/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2011 o zvýhodněných zemích, které jsou způsobilé pro zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných od 1. ledna 2012 podle nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 9044)