Vec T-652/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. júna 2016 – AF Steelcase/EUIPO („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Dodávka a montáž nábytku a príslušenstva v budovách EUIPO — Zamietnutie ponuky uchádzača — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie o zadaní zákazky — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Zásada riadnej správy vecí verejných — Proporcionalita — Režim vylúčenia ponúk — Mimozmluvná zodpovednosť — Majetková ujma — Nemajetková ujma“)