Υπόθεση T-652/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2016 — AF Steelcase κατά EUIPO (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων και εξοπλισμού στα κτίρια του EUIPO — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου — Προσφυγή ακυρώσεως — Απόφαση περί αναθέσεως της συμβάσεως — Απουσία άμεσου επηρεασμού — Απαράδεκτο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Αναλογικότητα — Καθεστώς αποκλεισμού των προσφορών — Εξωσυμβατική ευθύνη — Υλική ζημία — Ηθική βλάβη)