Съобщение на Министерство на иновациите и технологиите на Унгария съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Публична покана за участие в тръжна процедура за концесия за търсене, проучване и добив на въглеводороди по силата на концесия в района на Csorna