Odporúčanie Komisie z 23. júna 2009 o referenčných metaúdajoch pre európsky štatistický systém (Text s významom pre EHP)