2009 m. birželio 23 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos statistikos sistemai skirtų referencinių metaduomenų (Tekstas svarbus EEE)