2009/498/ЕО: Препоръка на Комисията от 23 юни 2009 година относно референтните метаданни за Европейската статистическа система (Текст от значение за ЕИП)