Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o ETIAS-u), Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o SIS-u u području granične kontrole) i Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o agenciji eu-LISA) (COM(2018) 478 final – 2017/0351 (COD)) i o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o Eurodacu), Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o SIS-u u području kaznenog progona), Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o sustavu ECRIS-TCN) i Uredbe (EU) 2018/XX (Uredba o agenciji eu-LISA) (COM(2018) 480 final – 2017/0352 (COD))