Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1339 на Комисията от 23 септември 2020 година за одобряване по силата на Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета на ефективни външни светлини със светодиоди като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от определени леки търговски превозни средства във връзка с хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (текст от значение за ЕИП)