Komission asetus (EY) N:o 2647/98, annettu 9 päivänä joulukuuta 1998, tietyille ammattinsa harjoittamisesta tilapäisesti estyneille maidon tai maitotuotteiden tuottajille esitettävästä korvaustarjouksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2330/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä korvaushakemuslomakkeesta