Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2647/98 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2330/98 του Συμβουλίου για την προσφορά αποζημίωσης σε ορισμένους παραγωγούς γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίοι εμποδίστηκαν προσωρινά να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους και τον καθορισμό του εντύπου των αιτήσεων αποζημίωσης