Πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινοποιήσεις του κράτους σημαίας (κατάλογος κρατών και των οικείων αρμόδιων αρχών), σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008