Резюме на Решение на Комисията от 26 ноември 2020 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39686 — Cephalon) (нотифицирано под номер C(2020)8153) (Само текстът на английски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 32/07