Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 432/05