Sprawa C-412/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Zjednoczone Królestwo) — Deo Antoine Homawoo przeciwko GMF Assurances SA (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych — Rozporządzenie (WE) nr 864/2001 — Zakres zastosowania ratione temporis)