Υπόθεση T-569/19: Προσφυγή της 15ης Αυγούστου 2019 – AlzChem Group κατά Επιτροπής