Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady z  22. novembra 2010 , ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci