Kohtuasi T-272/19: Üldkohtu 31. juuli 2020. aasta määrus – TO versus Euroopa välisteenistus (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Tööle võtmata jätmine võimetuse tõttu täita ametiülesandeid – Hagi esitamise tähtaeg – Imperatiivsus – Hilinemine – Tähtaja arvutamine – Selle kuupäeva kindlaksmääramine, millest alates võib huvitatud isik otsuse sisuga tutvuda – Ilmselge vastuvõetamatus)