Besluit (EU) 2019/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2019 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie)