Решение (ЕС) 2019/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2019 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)