Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 12ης Δεκεμβρίου 1990. # Manuel Martínez Vidal κατά Gemeenschappelijke Medische Dienst. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Κάτω Χώρες. # Κοινωνική ασφάλιση - Αναγνώριση ανικανότητας προς εργασία. # Υπόθεση C-344/89. Martínez Vidal TITJUR