Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui - Paprastųjų slėginių indų direktyvos (87/404/EEB) taikymo persvarstymas atsižvelgiant į Slėginės įrangos direktyvą (97/23/EB)