Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επανεξέταση της εφαρμογής της οδηγίας για τα απλά δοχεία πίεσης (87/404/ΕΟΚ) σε σχέση με την οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση (97/23/ΕΚ)