Κρατική ενίσχυση – Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων 2020/C 374/05