Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου μεμονωμένων υποψηφίων ή οργανισμών προς υποστήριξη της Επιτροπής σε τομείς που έχουν σχέση με το πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πεδίο της γεωργίας και αλιείας (περιλαμβανομένης της αγροβιομηχανίας, τροφοτεχνολογίας, δασοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργικής ανάπτυξης)