Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/490 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2347) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)