Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/490 оd 25. ožujka 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2347) (Tekst značajan za EGP.)