Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/490 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2347] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)