Υπόθεση C-498/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 — Spirál-Gép Kft. κατά Budapest Rendőrfőkapitánya