OPINIA Komisji Prawnej dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającego dyrektywę Rady 2010/18/UE (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Joëlle Bergeron