Vec C-224/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením College van Beroep voor het bedrijfsleven zo 17. mája 2005, ktorý súvisí s konaním: 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap A. en J. Fien, 5. Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. enG. Pollinder, 8. G. van Wijhe proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit