СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615- C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) Докладчик по становище: Роса Естарас Ферагут