Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1253 z 22. júla 2019 o pilotnom projekte na vykonávanie ustanovení o administratívnej spolupráci uvedených v rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu