Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1253 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2019, σχετικά με το πιλοτικό έργο για την εφαρμογή των διατάξεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται στην απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά