Υπόθεση T-371/15: Προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2015 — Preferisco Foods κατά ΓΕΕΑ — Piccardo & Savore' (PREFERISCO)