Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad die is ingesteld bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*_x0009_Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo., anderzijds, inzake de wijziging van protocol III bij die overeenkomst betreffende het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking